उपलब्धि गैप बन्द गर्नु (Closing the Achievement Gap)


चेरी क्रीक  स्कूल जिल्ला शैक्षिक समर्थन प्रदान गरी उपलब्धि अंतराल बन्द गर्न र प्रत्येक स्कूल वर्ष सबै विद्यार्थीहरूलाई उपलब्धिको उच्च स्तर तर्फ उत्प्रेरित गर्न सक्रियतासाथ काम गरीरहेको छ। हाम्रो ध्यान भने उत्कृष्टता र इक्विटी हाम्रो प्रणालीमा पूरक मानहरू भनेर सुनिश्चित गर्नु हो। उत्कृष्टता र समान्ता को कार्यालयले निम्नलिखीत उपाय को कुनै पनि जानकारी प्रदान गर्न सक्छन्:

·         कर्मचारी विकास ( जाति / जातीयता , भाषा अधिग्रहण , गरिबी )

·         सांस्कृतिक उत्तरदायी निर्देश

·         अंग्रेजी भाषाको शिक्षार्थीका लागि उपयुक्त निर्देश

·         उपलब्धि अंतराल बंद गर्न होनहार अभ्यासहरू

·         अनुशंसित पढ्न

·         आमाबाबुको संलग्नता

·         नागरिक अधिकार सूचना तथा प्रशिक्षण कार्यालयको अनुपालन

·         जिल्ला जनसांख्यिकी