​​

प्रारम्भिक बाल्यावस्था (Early Childhood)


बाल्यकाल शिक्षा

चेरी क्रीक स्कूल जिल्ला

उत्कृष्टतामा पहिलो चरण

२०१४-२०१५  प्रीस्कूल कार्यक्रमको सूचना

·         बहु-उमेर,  बच्चाहरुका लागि समावेशी प्रीस्कूल कक्षा अक्टोबर १ मा कम्तीमा 3 वर्ष पुगेको

·         हाम्रो कार्यक्रमले अनुसन्धान आधारित सृजनात्मक पाठ्यक्रमको प्रयोग गर्छ।

·         बाल्यकाल विशेषज्ञहरू सामेल गराएर


चेरी क्रीक स्कूल डीस्ट्रिक (सी सी एस डी)  प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा

मिशन बयान

चेरी क्रीक बाल्यकाल कार्यक्रम चेरी क्रीक स्कूल जिल्लामा प्रीस्कुलका बच्चाहरुलार्इ र सबै संस्कृति , क्षमता, र परिस्थितिका परिवारहरूलार्इ गुणस्तरीया शिक्षा प्रदान गर्न समर्पित छ।

कक्षा कोठाहरू

हाम्रो उद्देश्य सबै बच्चाहरुलार्इ एक गुणस्तरीय बाल्यकाल अनुभव प्रदान गर्नु हो। हामी बच्चाहरु , परिवारहरू , समुदाय संगठन , कर्मचारी , र जिल्ला विभाग चाही हाम्रो कक्षा कोठाको एक महत्वपूर्ण भाग हो भन्ने साझेदारी सुनिश्चित गर्छोँ। हाम्रो लक्ष्य सबै बच्चाहरु आफ्नो शैक्षिक क्युरियर र जीवनको माग र अवसरको लागी तयार गरिनेछन भन्ने हो। हाम्रो कक्षा कोठाको बहुमतमा एक प्राथमिक घटकहरूको समावेशी मोडेल छ। कक्षाहरूमा एक ई सी ई  शिक्षक संगै १५-१६ बच्चाहरु हुनेछन र एक देखी दुई सम्म सहायक शिक्षक हुनेछन। कक्षामा जो सामान्यतया , जोखिममा विकसित गर्दै गरेका र साथै विशेष आवश्यकता भएका ती बच्चाहरु समावेश हुनेछन। हाम्रो केही कक्षा कोठाहरू, मसीना तीन उमेरका केटाकेटीहरूलार्इ तिनीहरूको आवश्यकता प्रदान गर्ने ध्यानमा समर्पित छन्।

कृपया ध्यान दिनुहोस्: सबै कक्षा कोठाहरूमा शिक्षकहरू र शिक्षा सहायकहरूका साथै, बाल्यकाल विशेष शिक्षकहरु , भाषण र भाषा प्याथोलोजीस , अकुपेशनल चिकित्सक र मानसिक स्वास्थ्य दाताहरू समर्थित भएका हुन्छन।

कक्षा निर्धारण:

                 बिहान ८:५० देखी ११:३५ बजे सम्म 

                                  या

                 दीउँसो  १२:३५ देखी ३:२० बजे सम्म


कार्यक्रम जानकारीको लागि ( क्यालेन्डर देखी माथि ) एक बाल्यकाल कार्यक्रम छान्नुहोस्।

on

11777 E. Wesley Ave.

Aurora, CO  80014

720-554-4000

Child Find

16251 E. Geddes Ave.

Centennial, CO  80016

720-554-4001