​​​


यातायात सम्बन्धि जानकारी (Transportation Informatio)

 


के तपाईमा प्रश्न वा चिन्ता छ?

             हामीलाई  Transinfo@cherrycreekschools.org: मा  इमेल गर्नुहोला।    

वा

720-554-4664 मा कल गर्नुहोला।

​ 

हाम्रो मिशन

चेरी क्रीक स्कूल यातायात विभागको लक्ष्य चाही हाम्रो विद्यार्थीहरूलार्इ सुरक्षित र समयमा ओसार पसार

गरी तिनीहरूलाई सिक्न तयार गराउँनु हो।