​​


विद्यार्थी उपलब्धि सेवा र विशेष शिक्षा (Student Achievement Services and Special Education)


Tony Poole 

Executive Director 

720-554-4236http://www.cherrycreekschools.org/StudentAchievement/Pages/default.aspx

tpoole@cherrycreekschools.org

Frances Woolery-Jones 
Secondary Special Education Director (माध्यमिक विशेष शिक्षा निर्देशक​)

720-554-4229http://www.cherrycreekschools.org/StudentAchievement/Pages/default.aspx
 fwoolery-jones@cherrycreekschools.org

David Gudridge
Elementary Special Education Director (प्राथमिक विशेष शिक्षा निर्देशक​)

720-554-4340http://www.cherrycreekschools.org/StudentAchievement/Pages/default.aspx
dgudridge@cherrycreekschools.org

Susan Snowdon
Elementary Special Education and Early Childhood Director (प्राथमिक विशेष शिक्षा र बाल्यकाल निर्देशक​)

720-554-4478http://www.cherrycreekschools.org/StudentAchievement/Pages/default.aspx
ssnowdon@cherrycreekschools.org

Ron Lee
Mental Health Services Director (मानसिक स्वास्थ्य सेवा निर्देशक)

720-554-4252http://www.cherrycreekschools.org/StudentAchievement/Pages/default.aspx
rlee23@cherrycreekschools.org

चेरी क्रीक विद्यालय को विद्यार्थी उपलब्धि सेवा र विशेष शिक्षा विभागको को मिशन चाही, अक्षम रूपका विद्यार्थीहरूको दुरुपयोग पहिचान रोक्नु, अपाङ्ग शिक्षा ऐन व्यक्तिहरूद्वारा अनिवार्य प्रक्रियाहरु गर्न यथार्थताका साथ अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूका लागि व्यक्त शिक्षा योजनाहरु विकास गर्नु, अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तर निर्देशन प्रदान गर्नु, र अन्तमा, अपाङ्ग भएका विद्यार्थीहरूको सिक्नेबारे जवाफदेही हुनु हो।

यो मिशन विचार अन्तर्गत अक्षम रूपमा पहिचान विद्यार्थीहरूको लागि रोकथाम सेवा , IEP विशेष निर्देशन र सम्बन्धित सेवा मार्फत छुटकारा छ। यो मिशन रोकथाम सेवा मार्फत, व्यक्त शिक्षा योजना विशेष निर्देशन मार्फत र अपाङ्ग शिक्षा ऐन अन्तर्गत असक्षम रूपमा पहिचान विद्यार्थीहरूको सम्बन्धित सेवाका लागी प्रदान गरीन्छ। यो अगाडी विद्यार्थीको प्रगति को निगरानी र विद्यार्थीको शिक्षाको जवाफदेहिताको रूपमा प्रदान गरिएको छ। विद्यार्थी उपलब्धि सेवा भित्र विशिष्ट अनुशासन को १२ क्षेत्रहरू छन्।

 

यी अनुशासन क्षेत्रमा नीम्न समावेश छ:

·         बाल्यकाल

·         निर्दिष्ट सिकाइ अपाङ्ग

·         बोली भाषा प्याथोलोजी

·         संज्ञानात्मक अपाङ्ग

·         अडियोलोजी

·         सामाजिक भावनात्मक र व्यवहार

·         दृष्टि

·         संक्रमण

·         एस डब्लु ए पी

·         सुनवाईमा बहिरा

·         संवेदी मोटर ओटी / पीटी

 

विद्यार्थी उपलब्धि सेवा पनि सम्बन्धित क्षेत्रहरुसंग पङ्क्तिबद्ध गरिएको छ:

·         हस्तक्षेप प्रतिक्रिया ( आरटीआई )

·         रोकथाम कार्यक्रम

·         कोलोराडो विशेष ओलम्पिक