ALERTS:
Search:
Skip Navigation LinksCherry Creek School District > Vietnamese > 22. Xuất Sắc Dành Cho Tất Cả (Inclusive Excellence)
Print this page

22. Xuất Sắc Dành Cho Tất Cả (Inclusive Excellence)

​​Cơ hội học bổng:

Chương Trình Học Bổng Quốc Gia USDA 1890

Chương trình Học Bổng Quốc Gia là một nỗ lực lớn của Bộ Nông nghiệp Mỹ và Tổ Chức Thứ 19 1890 Trợ Cấp cho Sắc Dân Da Đen, để trao học bổng cho học sinh tham gia một trong những lĩnh vực nghiên cứu về nông nghiệp, thực phẩm, tài nguyên khoa học thiên nhiên hoặc các ngành tương tự khác của Tổ Chức Thứ 19 1890.

Học Bổng LAEF

Chương Trình "Ngoài Tầm Huấn Luyện Đa Dạng":

​​Ghi danh Chương Trình "Ngoài Tầm Huấn Luyện Đa Dạng" cho năm học 2014-15 bằng cách đăng nhập trực tuyến (ERO). 

Lịch Sử

Văn phòng "Xuất Sắc và Bình Đẳng" được thành lập vào cuối năm 1980, dưới cái tên "Học Sinh Thành Công và Dịch Vụ Đa Văn Hóa" là kết quả của mối quan tâm chung của học khu và cộng đồng. Các bộ phận được giao nhiệm vụ hỗ trợ Sở Học Chánh Cherry Creek trong việc thúc đẩy các nguyên tắc dân chủ của Hoa Kỳ bằng cách cung cấp những kinh nghiệm học tập công bình và đầy thử thách cho tất cả học sinh, bất kể chủng tộc, văn hóa, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tình trạng kinh tế xã hội, hoặc tôn giáo,  Văn phòng này phục vụ ban quản trị, giáo viên và các trường học để tiếp tục sứ mệnh của Sở Học Chánh Cherry Creek "truyền cảm hứng cho tất cả học sinh để suy nghĩ, để tìm hiểu, để đạt thành tích, và để quan tâm".  Năm 1994, hội đồng nhà trường đã thông qua nghị quyết hỗ trợ Giáo Dục Đa Văn Hóa trong học khu (Nội Quy Số IFC).​

Tiêu Điểm Hiện Thời

Ngày nay, văn phòng "Xuất Sắc Dành Cho Tất Cả" thực hiện di sản của người sáng lập ra chương trình và tiếp tục tập trung vào việc hỗ trợ các thành tích học tập như là một chức năng cơ bản. liệt kê dưới đây là chi tiết về một số trách nhiệm của lãnh đạo và tạo điều kiện trách nhiệm của nhân viên:

• Hỗ trợ chương trình học tập (từ lớp mẫu giáo đến lớp 12)

• Phối hợp và tạo điều kiện phát triển bình đẳng và chương trình Tiếp Thu Anh Ngữ (ELA)

• Cung cấp những lớp huấn luyện để đảm bảo việc đáp ứng với luật công bằng của tiểu bang và của liên bang

• Hỗ trợ nhu cầu dịch thuật trong các trường học

• Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và cộng đồng để hỗ trợ thành tích của học sinh

• Điều tra và tìm biện pháp đáp ứng mối quan tâm của cộng đồng và / hoặc khiếu nại liên quan đến sự công bình.

• Cung cấp lãnh đạo cho các Hội đồng Tư Vấn Đa Văn Hóa của Học Khu (PASS)

• Hỗ trợ các nhóm "nhân viên mới" cụ thể của Sở Học Chánh

• Kết nối với "Liên Minh Khép Ngắn Thành Tích" của Bộ Giáo dục Colorado và chương trình ELA, cũng như các tổ chức địa phương và tổ chức quốc gia liên quan khác.

• Soạn thảo và quản lý tài trợ của tiểu bang và liên bang để hỗ trợ mục tiêu phát triển của giáo viên và thành tích của học sinh

Văn phòng "Xuất Sắc Dành Cho Tất Cả" hỗ trợ nhân viên của Học Khu trong việc duy trì môi trường học tập, khả năng học tập, và phong cách học tập của học sinh, và lợi ích này có thể nắm vững các tiêu chuẩn của tiểu bang và đạt được mức độ thành thạo và tiến bộ trong các lĩnh vực đọc, viết, toán và khoa học trong Chương trình "Đánh Giá Học Sinh Colorado" (CSAP).

Cuối cùng, văn phòng này là một kết nối quan trọng giữa Học Khu và quần thể cộng đồng đa dạng, làm việc để thúc đẩy sự hiểu biết về chủng tộc, dân tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, văn hóa và quan hệ đối tác hiệu quả.

​ 

Copyright © Cherry Creek School District #5, 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111 | 303-773-1184
Cherry Creek School District No. 5 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in admission to its programs, services or activities, in access to them, in treatment of individuals, or in any aspect of their operations. The lack of English language skills shall not be a barrier to admission or participation in the district’s activities and programs. The Cherry Creek School District No. 5 also does not discriminate in its hiring or employment practices. This notice is provided as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, and the Americans with Disabilities Act of 1990. Questions, complaints, or requests for additional information regarding these laws may be forwarded to the designated compliance officer: District Compliance Officer or directly to the U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Region VIII, Federal Office Building 1244 North Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204.

You are now leaving the Cherry Creek School District (CCSD) portal. Please note that CCSD does not control nor can it guarantee the accuracy, relevance, timeliness, completeness, or appropriateness of any content contained on web sites and/or pages outside of the official CCSD portal. The information or opinions contained on these web sites and/or pages do not necessarily represent the views of the CCSD.

With access to the internet comes the availability of material that may not be of educational value or appropriate for students. While at school, CCSD has taken precautions to restrict access to inappropriate or harmful web sites. However, on the internet it is impossible to control all materials and limit all access to information that has no educational value. CCSD firmly believes that the valuable information and the interaction available on the internet far outweigh the possibility that users may procure material that is not consistent with the educational goals of CCSD.