ALERTS:
Search:
Skip Navigation LinksCherry Creek School District > Vietnamese > Ăn Trưa Miễn Phí và Giảm Giá ở trường CCSD (Free and Reduced Lunch)
Print this page

Ăn Trưa Miễn Phí và Giảm Giá ở trường CCSD (Free and Reduced Lunch)
​​​​​​​​​​​​

Quyền Lợi Ăn Trưa Miễn Phí và Giảm Giá ở CCSD

Thông qua Chương Trình Ăn Trưa Tại Trường Học Quốc Gia, ​các bữa ăn trưa miễn phí và giảm giá sẽ cung cấp cho những học sinh hội đủ điều kiện. Mỗi học sinh đều có thể nộp đơn bằng giấy tại "Trung Tâm Dinh Dưỡng của Học Sinh" (Student Nutrition Center) hoặc tại trường của các em, hoặc có thể n​​ộp đơn trên mạng từ bất kỳ máy vi tính nào có mạng kết nối.

Trong vòng 30 ngày đầu đi học, tất cả học sinh Cherry Creek có thể ăn trưa trả tiền, miễn phí hoặc giảm giá giống như là đã có từ niên họ​c ​​​​trước. Trong thời gian này, học sinh nên điền đơn cho năm học hiện tại.  Đơn bằng giấy có thể nộp cho phòng ăn tại trường hoặc nộp tại "Trung Tâm Dinh Dưỡng của Học Sinh" (Student Nutrition Center), hoặc có thể điền đơn trên mạng để được giải quyết nhanh hơn. Đơn sẽ được cứu xét sau khi nộp. Hoàn thành đơn ăn trưa không có nghĩa là học sinh hội đủ điều kiện cho "Chương Trình Ăn Trưa Miễn Phí và Giảm Giá". Sau khi văn phòng "Dịch Vụ Ăn Uống và Dinh Dưỡng" (Food and Nutrition Services Office) nhận được đơn này, thời gian xét duyệt đơn có thể mất khoảng mười ngày. Đơn xin ăn trưa miễn phí và giảm giá có thể điền bất kỳ lúc nào trong năm học.

Học sinh có thể xin giảm giá cho những sinh hoạt khác của trường, nếu học sinh hội đủ điều kiện cho "Chương Trình Ăn Trưa Tại Trường Học Quốc Gia" (National School Lunch). Quý vị có thể có đủ điều kiện cho chương trình Medicaid hoặc bảo hiểm sức khỏe qua chương trình "Kế Hoặch Sức Khỏe Trẻ Em" (Child Health Plan Plus).  Vui lòng liên lạc với văn phòng Liên Kết Tiếp Cận Bảo Hiểm của trường Cherry Creek (Cherry Creek Schools Insurance Outreach Liaison) số điện thoại 720-554-5063​ để có thêm thông tin về điều kiện quyền lợi y tế.​​​​

Phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh cần liên lạc với văn phòng "Dịch Vụ Ăn Uống và Dinh Dưỡng" (Food and Nutrition Services) để lấy bản sao của "Thơ Chấp Nhận" (Letter of Eligibility).  Số điện thoại 720-886-7172.

Đơn xin ăn trưa miễn phí bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha sẽ có trên mạng từ ngày​ 1 tháng 7, 2017 cho niên họ​c 2017-2018​ .

Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng gọi văn phòng "Dịch Vụ Ăn Uống và Dinh Dưỡng". ​​Số điện thoại 720-886-7172.

Bấm vào đây để nộp đơn trê​​n m​ạng (giữ nút "Ctrl" và "nhấn")

                                                          Student Nutrition Center

          14270 East Briarwood Ave.

      ​Centennial, CO 80112

                                                                    720-886-7175


​********************************************************************* 

​​Kính Gởi Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ,

Sở Học Chánh Cherry Creek tham gia vào chương trình "Ăn Trưa và Ăn Sáng tại Trường học Quốc Gia" (National School Lunch and Breakfast Programs).  Những bữa ăn dinh dưỡng được phục vụ tại trường mỗi ngày. Học sinh có thể mua thức ăn trưa với giá $3.00​​​ (trường tiểu học), $3.15 (trường trung học), và bữa ăn sáng với giá $1.85 (trường tiểu học), $1.95 (trường trung học).  Những học sinh nào từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 12​ đủ điều kiện sẽ có thể nhận được các bữa ăn miễn phí. 

​​​Chỉ cần ĐIỀN MỘT ĐƠN CHO MỖI GIA ĐÌNH.

CÁCH ĐIỀN ĐƠN

PHẦN 1 Nếu bạn (đương sự xin đơn này) là học sinh vô gia cư, nhập cư, hoặc là bụi đời, làm ơn đánh dấu vào ô thích hợp và liên lạc với nhân viên hỗ trợ học sinh vô gia cư tại số điện thoại (720) 554-4555 hoặc điều phối viên để xác nhận tình trạng của bạn.

PHẦN 2 Nếu gia đình đang nhận SNAP (trước đây được gọi là Chương Trình Food Stamp) hoặc FDPIR, xin ghi rõ tên của các thành viên và số hồ sơ vào khoảng trống và điền trực tiếp vào phần số 5, bạn có thể bỏ phần 4, 7 và 8. XIN ĐỪNG LIỆT KÊ SỐ MEDICAID, các đơn sẽ không tự động được phê chuẩn cho "Ăn Miễn Phí" khi dùng số Medicaid.

PHẦN 3 Ghi rõ ngày sinh, họ, tên, và thu nhập của học sinh. Nếu học sinh không có thu nhập, bạn phải đánh dấu X vào ô "No Income".  Nếu học sinh là người con nuôi (theo pháp luật của cơ quan phúc lợi hoặc toà án) đánh dấu vào ô "Foster".  Không cần phải điền thu nhập vào đơn dành cho con nuôi, nhưng cần phải điền thu nhập của​ tất cả thành viên trong gia đình với con nuôi và con ruột.

PHẦN 4 Ghi rõ tên của tất cả những người đang ở chung trong nhà của bạn. Người sống chung một nhà có nghĩa là những người có liên quan họ hàng, hoặc không có liên quan họ hàng, và cá nhân nào đang  chung sống trong một nhà và chia sẻ các chi phí sinh hoạt bao gồm: tiền nhà, quần áo, ăn uống, hóa đơn bác sĩ và hóa đơn điện nước. ĐỪNG CÓ bao gồm các học sinh đã được ghi trong Phần 3. Nếu cá nhân nào không có thu nhập, bạn phải đánh giấu X trong ô bên cạnh tên của người ấy.  Khi điền vào thu nhập, PHẢI GHI SỐ TIỀN TỔNG THU NHẬP TRƯỚC KHI TRỪ THUẾ, VÀ GHI CẢ ĐÔ LA VÀ XU.  Nếu thu nhập nhiều hơn hoặc ít hơn thường lệ, ghi thu nhập thường lệ. Ví dụ như, nếu bạn thường nhận được $784.40 mỗi hai tuần, nhưng bạn nghỉ một ngày và nhận được $580.59, ghi xuống là bạn thường nhận $784.40. Nếu bạn thường làm thêm giờ, cộng số đó vào, nhưng đừng cộng vào nếu chỉ thỉnh thoảng mới làm thêm giờ.

PHẦN 5 Nếu bạn không muốn chúng tôi chia sẻ thông tin với Medicaid hoặc SCHIP, đánh dấu X vào ô.

PHẦN 6 Ghi địa chỉ nhà và số điện thoại của bạn.

PHẦN 7 Cộng lại số người ở trong nhà đã​ ghi trong Phần 3 và Phần 4, và ghi tổng số vào đây.

PHẦN 8 Điền 4 số cuối của Số An Sinh Xã Hội của người điền đơn này.  Nếu bạn không có số An Sinh Xã Hội, đánh dấu X vào ô.  Không bắt buộc bạn hoặc con của bạn phải có quốc tịch Mỹ mới hội đủ điều kiện cho các bữa ăn miễn phí và giảm giá.

PHẦN 9 KÝ TÊN, GHI RÕ TÊN của người điền đơn này và ghi ngày.

​ 

Copyright © Cherry Creek School District #5, 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111 | 303-773-1184
Cherry Creek School District No. 5 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in admission to its programs, services or activities, in access to them, in treatment of individuals, or in any aspect of their operations. The lack of English language skills shall not be a barrier to admission or participation in the district’s activities and programs. The Cherry Creek School District No. 5 also does not discriminate in its hiring or employment practices. This notice is provided as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, and the Americans with Disabilities Act of 1990. Questions, complaints, or requests for additional information regarding these laws may be forwarded to the designated compliance officer: District Compliance Officer or directly to the U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Region VIII, Federal Office Building 1244 North Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204.

You are now leaving the Cherry Creek School District (CCSD) portal. Please note that CCSD does not control nor can it guarantee the accuracy, relevance, timeliness, completeness, or appropriateness of any content contained on web sites and/or pages outside of the official CCSD portal. The information or opinions contained on these web sites and/or pages do not necessarily represent the views of the CCSD.

With access to the internet comes the availability of material that may not be of educational value or appropriate for students. While at school, CCSD has taken precautions to restrict access to inappropriate or harmful web sites. However, on the internet it is impossible to control all materials and limit all access to information that has no educational value. CCSD firmly believes that the valuable information and the interaction available on the internet far outweigh the possibility that users may procure material that is not consistent with the educational goals of CCSD.