ALERTS:
Search:
Skip Navigation LinksCherry Creek School District > Vietnamese > 16. Mục 504 (Section 504)
Print this page

16. Mục 504 (Section 504)
​​

Mục 504 của "Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng" năm 1973 (Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973) là chỉ thị của Quốc Hội Hoa Kỳ để loại bỏ kỳ thị khuyết tật từ tất cả các khía cạnh trong tất cả các tổ chức, bao gồm các trường công và trường tư nào nhận được tài trợ của liên bang.  Đối với trường học là những sinh hoạt liên quan đến sự giáo dục của học sinh và đến việc làm của nhân viên.

Ai đủ điều kiện cho Mục 504

Theo Mục 504 thì định nghĩa của "Khuyết Tật" rất là bao la.  Không giống như những điều kiện đòi hỏi của các loại khuyết tật trong y học (như là trong chương trình IDEA), điều kiện của Mục 504 là căn cứ trên chức năng.  Theo Mục 504, một người được coi là có khuyết tật nếu người đó:

  1. Bị suy giảm về thể chất hoặc tinh thần, có giới hạn đáng kể về sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của người ấy
  2. Có hồ sơ về sự suy giảm đó, hoặc
  3. Được xem như là có sự suy giảm.

Mục 504 định nghĩa "khiếm khuyết về thể chất và tinh thần" là:

  1. Bất cứ rối loạn về sinh lý, dung mạo biến dạng, hoặc bất cứ thiệt hại nào có ảnh hưởng đến bộ phận khác trong cơ thể: thuộc hệ thần kinh; cơ bắp xương cốt; giác quan đặc biệt; hệ thống hô hấp, bao gồm có cơ quan ngôn luận; hệ thống tim mạch; sinh sản; tiêu hoá; sinh dục-tiết niệu; máu và bạch huyết; da; và nội tiết; hoặc
  2. Bất cứ rối loạn tâm thần hoặc tâm lý, ví dụ như chậm phát triển tâm thần, hội chứng não hữu cơ, bệnh cảm xúc hoặc tâm thần, và khuyết tật học tập cụ thể.

Mục 504 định nghĩa "sinh hoạt chính trong đời sống" là:

Những chức năng như là tự chăm sóc cho chính mình, làm những công việc thông thường hàng ngày, đi bộ, nhìn thấy, nghe, nói, thở, học tập và làm việc.  Đây không phải là một danh sách đầy đủ, nhưng là các ví dụ của những sinh hoạt chính trong đời sống.  Kể từ khi quy định đã được thực hiện lần đầu tiên, các sinh hoạt chính khác trong đời sống đã được bổ sung thêm.  Với mục đích của trường học, sinh hoạt chính trong đời sống bị ảnh hưởng thường là "học tập".  

Để có thêm thông tin, xin xem trang web của CDE tại www.cde.state.co.us hoặc liên lạc với cô

Kathy Vining, Chuyên Viên Đa Văn Hoá, tại kvining@cherrycreekschools.org

Mục 504

Những Câu Thường Hỏi

------------------------------------------------------------------------

1. H. Học khu có nhận được tài trợ của liên bang để thực hiện Mục 504/ADA không?

    Đ. Liên bang không có quỹ cho Mục 504/dịch vụ ADA.

2. H. Một em học sinh có thể hội đủ điều kiện để nhận cả hai dịch vụ - Mục 504/ADA và Giáo Dục Đặc Biệt không?

    Đ. Được, học sinh có thể nhận được dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt trong một vài lãnh vực nhất định và đồng thời cần điều chỉnh cho các nhu cầu khác. Ví dụ như, theo chương trình IDEA, một học sinh được xác nhận là khuyết tật trong học tập" cũng có thể cần dùng xe lăn.  Khuyết tật về thể chất có thể nằm trong Mục 504/ADA và cần được điều chỉnh. 

3. H. Ai là người chịu trách nhiệm chính cho việc thực hiện Mục 504/ADA?

    Đ. Mục 504/ADA là một trách nhiệm giáo dục phổ thông, và cần có điều phối viên Mục 504/ADA của học khu chỉ đạo.

4. H. Phụ huynh đóng vai trò gì trong quá trình thực hiện Mục 504/ADA?

    Đ. Phụ huynh là người hiểu về con cái của mình nhiều nhất.  Trường học và phụ huynh nên cùng nhau hợp tác để chia sẻ kinh nghiệm và trách nhiệm.

5. H. Trách nhiệm của học khu phải làm gì để tạo sự dể dàng tiếp cận các cơ sở trường học?

    Đ. Những cơ sở được xây dựng trước ngày 3 tháng sáu, năm 1977, không cần phải thay đổi, miễn là các chương trình hoặc các sinh hoạt của trường thuận tiện cho những học sinh khuyết tật tiếp cận. (34CRF 104.22).  Tất cả các trường trung học không cần phải tu chỉnh để được tiếp cận dể dàng.  Tuy nhiên, học sinh cần phải có cơ hội bình đẳng để tận hưởng đầy đủ các dịch vụ mà học khu cung cấp.  Ví dụ như, nếu học khu có những chương trình chuyên ngành, học sinh khuyết tật sẽ không bị từ chối tham gia trong những chương trình này chỉ vì lý do không thể tiếp cận được.

6. H. Nếu không thể tu chỉnh những phần chính, thì học khu sẽ làm gì để tạo sự dể dàng tiếp cận các cơ sở trường học?

    Đ. Học khu có thể thiết kế lại các dụng cụ, chỉ định lại các lớp học hoặc các dịch vụ khác để dể tiếp cận các cơ sở trường học, chỉ định giáo viên phụ để giúp học sinh khuyết tật, cung cấp dịch vụ tại các cơ sở trường học khác, hoặc thay đổi cơ sở hiện có.  Nếu học khu có những biện pháp hữu hiệu khác mà đáp ứng với quy định mới, thì không cần phải tu chỉnh. (34 CFR 104.22 (b))

7. H. Học khu có trách nhiệm gì về những tòa nhà mới xây hoặc những tòa nhà mới được bổ sung?

    Đ. Các tòa nhà được xây dựng từ ngày 3 tháng 6 năm 1977 cần phải được thiết kế và xây dựng để tạo dể dàng cho những người khuyết tật sử dụng.  (34 CFR 104.23(a))  Ví dụ như các tòa nhà nhiều tầng lầu cần phải có đường dốc hoặc thang máy, nhà vệ sinh dể dàng ra vào, cửa ra vào cần đủ lớn để xe lăng ra vô dể dàng, vv.  Nhà thầu khoán nên hiểu rõ các yêu cầu của quy định mới.

8. H. Học khu có trách nhiệm gì khi cấu trúc xây dựng đã được thay đổi?

    Đ. Các cơ sở đã được thay đổi sau ngày 3 tháng 6 năm 1977 cần phải được thay đổi để cho người khuyết tật có thể sử dụng (34 CFR 104.23(b)) Ví dụ như nếu trường học xây thêm một chái nhà cạnh bên trường, chái nhà này phải phù họp cho người khuyết tật dể dàng sử dụng.  Nếu nhà kho được sửa đổi thành lớp học, thì lối ra vào cần phải được sửa rộng ra.

9. H. Câu "thực hiện đến mức tối đa" có nghĩa là gì?

    Đ. Điều khoản này bao gồm các trường hợp khi cơ sở hiện tại khó có thể thay đổi hoặc rất đắt tiền.  Tuy nhiên, trong những trường hợp như vậy, tất cả các tu chỉnh nên được truy cập tối đa. (34 CFR 104.23 (b))

10. H. "Điều chỉnh" có nghĩa là gì?

     Đ. Là những thay đổi mà học sinh có được lợi lạc trong chương trình giáo dục của mình.  Hầu hết tất cả những điều chỉnh này cần thiết để học sinh hoàn thành và duy trì mục tiêu của lớp.

11. H. Những ví dụ nào mà tu chỉnh không được chấp nhận?

     Đ. Những tu chỉnh không được chấp nhận như là khiêng một em học sinh lên lầu, thay đổi chỉ một toà nhà hay một phần nào của tòa nhà và tập trung tất cả học sinh khuyết tật vào nơi này (34 CFR 104.22), để cho các em học sinh khuyết tật ăn trên một tầng lầu riêng biệt vì phòng ăn không thuận tiện cho các em, từ chối cho các em tham gia một số chương trình như lớp nhạc, lớp vẽ, và hội họp bởi vì các chương trình này không thuận tiện cho các em tiếp cận.

12. H. Dịch Vụ 504 là gì?

     Đ. Là một văn bản phác thảo chương trình giáo dục của học sinh. Kế hoạch này được nhóm nghiên cứu đa ngành phát triển và xem xét định kỳ. Văn bản này tương tự như là một chương trình Giáo Dục Cá Nhân (Individualized Education Plan (IEP) trong chương trình Giáo Dục Đặc Biệt.

13. H. Những thủ tục yêu cầu trong Chính Sách Giáo Dục Cho Cá Nhân Khuyết Tật (Individuals with Disabilities Education Act – IDEA) có đáp ứng được với yêu cầu của Mục 504 không?

     Đ. Có, nếu học khu sử dụng các thủ tục tương tự như được nêu trong IDEA trong quá trình thiết lập kế hoạch cho học sinh trong Mục 504, thì sẽ đáp ứng được với những yêu cầu của pháp luật.  Tuy nhiên, điều quan trọng là các chương trình không được kết hợp với nhau.  Mục 504 là một trách nhiệm giáo dục phổ thông.

14. H. Ai là người điều phối viên của Mục 504/ADA trong học khu?

     Đ. Điều phối viên là người phải có kiến thức về Mục 504/ADA.  Chức vị này không nhất thiết là một chức vị mới, trường học có thể sử dụng nguồn nhân lực hiện có.

15. H. Học khu nên gọi ai để hỗ trợ kỹ thuật về các vấn đề tiếp cận?

     Đ. Bộ Giáo Dục Colorado (Colorado Department of Education) hoặc Văn Phòng Dân Quyền (Office for Civil Rights) có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho học khu để thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Mục 504/ADA.

Colorado Department of Education

201 East Colfax

Denver, CO 80204

(303) 866-6676

Office for Civil Rights

1244 Speer Blvd., Suite 310

Denver, CO 80204-3582

(303) 844-5695

(303) 844-3417 TDD 

16. H. Ai sẽ được Mục 504/ADA bảo vệ?

     Đ. Bất cứ học sinh, nhân viên hoặc cá nhân nào có khuyết tật về tâm thần hoặc thể chất mà hạn chế những sinh hoạt chính trong cuộc sống của họ.

17. H. Nhân viên hoặc học sinh đang lạm dụng ma túy và/hoặc rượu có được Mục 504/ADA bảo vệ không?

     Đ. Không, người ấy phải ngưng dùng ma túy và/hoặc rượu và đã tham gia hoặc hiện đang tham gia chương trình Phục Hồi Chức Năng.

18. H. Học sinh đã được chẩn đoán rằng có bệnh "Thiếu Chú Ý (ADD), Rối Loạn Tăng Động (ADHD)"
có thể nhận được dịch vụ trong chương trình Giáo Dục Đặc Biệt của IDEA không?

     Đ. Có thể, nếu học sinh hội đủ điều kiện khuyết tật về học tập, bị xáo trộn tình cảm trầm trọng, sức khỏe bị suy giảm, hoặc bị chấn thương sọ não.

 19. H. Kỷ luật tiêu chuẩn của học sinh đang nhận dịch vụ Mục 504 là gì?

     Đ. Kỷ luật tiêu chuẩn giống như trong chương trình Giáo Dục Đặc Biệt, có thể bị đình chỉ học tập lên đến 10 ngày trong một năm học. Nếu quá 10 ngày, có thể bị trục xuất khỏi trường học, và có thể sẽ được cứu xét lại để xác định nếu khuyết tật liên quan đến hành vi bị trục xuất hay không.

20. H. Những thành viên nào tạo nên Mục 504?

     Đ. Nhiều học khu dùng các thành viên của nhóm hỗ trợ toàn trường (SWAT) làm ban chấp hành Mục 504/ADA.  Thành viên sẽ thay đổi theo từng cá nhân học sinh.

21. H. Các cơ quan lao động nào sẽ được ADA bảo trợ, và khi nào thì bảo trợ có hiệu lực?

     Đ. Luật lao động áp dụng cho tất cả các hãng tư, chính quyền tiểu bang và địa phương, cơ quan tìm việc, và các công đoàn lao động.  Hãng lao động có trên 25 nhân viên thì được bảo trợ bắt đầu từ ngày 26 tháng 7, 1992 khi luật lao động có hiệu lực.  Hãng lao động có trên 15 nhân viên thì được bảo trợ sau 2 năm, bắt đầu từ ngày 26 tháng 7, 1994.

22. H. Các sinh hoạt nào sẽ được luật "Không Phân Biệt Đối Xử" che chở?

     Đ. ADA cấm không phân biệt đối xử trong tất cả các nơi làm việc, bao gồm thủ tục nộp đơn xin việc, nhận việc, đuổi việc, thăng cấp, lương bổng , huấn luyện, và những quy chế, điều kiện và đặc quyền khác trong công việc.  Quy định này áp dụng với sự tuyển dụng, quảng cáo, nhiệm kỳ, sa thải, nghỉ phép, phụ bổng, và tất cả những sinh hoạt khác có liên quan với công việc.

​23. H. "Tu Chỉnh Hợp Lý" nghĩa là gì?

     Đ. "Tu Chỉnh Hợp Lý" là bất kỳ sự thay đổi hoặc điều chỉnh nào về công việc hoặc môi trường làm việc mà người nộp đơn hoặc nhân viên khuyết tật có thể thực hiện chức năng công việc cần thiết.  Tu Chỉnh Hợp Lý cũng bao gồm những sự điều chỉnh để đảm bảo rằng người khuyết tật sẽ có cùng quyền lợi và đặc quyền trong việc làm như nhân viên không khuyết tật khác.

24. H.  Những yêu cầu "Tu Chỉnh" nào mà đáp ứng hợp lý với người nộp đơn và nhân viên?

     Đ. Tạo sự dễ dàng cho những người khuyết tật sử dụng những cơ sở vật chất mà nhân viên đang sử dụng; chuyển đổi cơ cấu trong công việc; thay đổi lịch trình làm việc; thay đổi các thiết bị; cung cấp chuyên gia đọc hoặc thông dịch viên; hoặc điều chỉnh các bài trắc nghiệm thích hợp, các chương trình huấn luyện, hoặc những chương trình khác.

25. H. Chủ nhân có cần phải tu sửa cơ sở hiện tại để dễ dàng tiếp cận không?

     Đ. Chủ nhân có thể bị yêu cầu phải tu sửa cơ sở để nhân viên có thể thi hành chức năng công việc cần thiết và có cơ hội bình đẳng để tham gia vào các sinh hoạt liên quan đến công việc. Ví dụ như, nếu phòng giải lao của nhân viên không thuận tiện cho người ngồi xe lăn lui tới, thì phòng giải lao đó có thể sẽ bị thay đổi hoặc dời đi nơi khác, hoặc cung cấp một phòng giải lao khác mà nhân viên có thể nghỉ giải lao cùng với đồng nghiệp.

26. H. Tất cả mọi tính năng của cơ sở mới có cần phải được tiếp cận dễ dàng không?

     Đ. Không, chỉ có một số yếu tố như bãi đậu xe và nhà vệ sinh cần phải được tiếp cận dễ dàng.  Ngoài ra, các khu vực cơ khí, như là sàn diễn và phòng quạt, nơi mà chỉ cần sử dụng để bảo trì hoặc tu sửa, thì có thể không cần phải thay đổi.

27. H. ADA có những yêu cầu gì trong việc tu sửa cơ sở?

     Đ.   Tất cả mọi việc tu sửa mà có ảnh hưởng đến khả năng sử dụng của cơ sở thì cần phải tu sửa để có thể truy cập tối đa. Ví dụ nhưc nếu trong quá trình tu sửa, lối ra vào được dời đi, thì lối ra vào mới cần phải đủ lớn để đáp ứng với tiêu chuẩn. Nếu khu vực chức năng chính đang được tu sửa, như là tiền sảnh của một ngân hàng hoặc phòng ăn trong khu vực ăn uống, thì cần phải cung cấp lối đi tạm. Nhà vệ sinh, điện thoại, và vòi nước uống ở những nơi đó cũng phải được tiếp cận dễ dàng.  Đối với cơ sở có dưới ba tầng lầu hoặc ít hơn 3000 bộ vuông trong mỗi tầng thì không bắt buộc phải có thang máy, ngoại trừ nếu tòa lầu ấy là một trung tâm mua sắm, siêu thị hoặc là văn phòng chuyên nghiệp của cơ sở phục vụ y tế.

28. H. Khi nào thì quy định ở những nơi công cộng sẽ có hiệu quả?

      Đ. Quy định này nói chung là đã có hiệu quả từ ngày 26 tháng 1, năm 1992.

29. H. Những cơ hội gì dành cho Mục 504/ADA và chương trình giáo dục "sau trung học"?

     Đ. Nghĩa vụ sẽ được áp dụng cho các chương trình giáo dục "sau trung học"mà nhận được tài trợ của liên bang.  Nhân viên tư vấn tại trung học cần có sự hiểu biết về Mục 504/ADA và cung cấp thông tin đó cho học sinh khuyết tật. Vấn đề cuối cùng mà nhóm đa ngành trong chương trình giáo dục đặc biệt cần bàn thảo là khi học sinh khuyết tật tốt nghiệp, em có  đủ điều kiện nhận Mục 504/ADA hay không và phục vụ này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cơ hội tham gia trong chương trình giáo dục "sau trung học".

​30. H. Khi nào thì định nghiã của phần thứ 2 và thứ 3 của Mục 504/ADA sẽ xác định rõ ràng?

     Đ. Ban chấp hành Mục 504/ADA chỉ nên dùng định nghĩa "đủ điều kiện" trong phần thứ nhất của Mục 504/ADA: Một người được coi là khuyết tật nếu người đó bị suy giảm về tâm thần hoặc thể chất mà bị giới hạn trong một hoặc nhiều sinh hoạt quan trọng trong đời sống của họ.  Phần 2 và phần 3 là dành cho trường hợp mà cá nhân hiện không bị khuyết tật, nhưng đang "bị xem như là" bị khuyết tật.  Ví dụ như một người với vết sẹo nghiêm trọng trên mặt có thể bị từ chối công việc vì người đó "bị xem như là ng ười bị khuyết tật".  Người với lý lịch bệnh tâm thần có thể bị từ chối nhận vào đại học bởi vì "hồ sơ" có nhận thức tiêu cực.  Những nguời này không có khuyết tật, nhưng họ bị người khác xem như là có khuyết tật.  Đây là quyết định tiêu cực dựa trên sự nhận thức của hồ sơ để bảo vệ người không bị kỳ thị

31. H. Người học chậm có đủ điều kiện nhận được phục vụ của Mục 504/ADA không?

     Đ. "Học chậm" không phải là khuyết tật nhưng năng khiếu được xem là bị suy giảm.  Nếu một người học chậm không thể đối phó với giáo dục phổ thông, vấn đề là do giáo trình hoặc do phương pháp hướng dẫn, chứ không phải là do ở nơi học sinh. Giáo trình hoặc cách hướng dẫn cần phải được thay đổi để đáp ứng khả năng và tốc độ học của học sinh.  Cũng nên lưu ý xem học sinh đó có thể là bị khuyết tật hay không; ví dụ như bị rối loạn trong sự thiếu tập trung (ADD) cũng có thể là người học chậm.  Học sinh bị ADD có thể nhận được phục vụ Mục 504/ADA.

32. H. Người nào nên phục vụ trong Ban Chấp Hành Mục 504?

     Đ. Nhiều trường học sử dụng Nhóm Hỗ Trợ Toàn Trường (School Wide Assistance Team – SWAT) làm ban chấp hành Mục 504 và mang lại nhiều hiệu quả.  Nhóm này hiểu biết nhiều về học sinh và quen thuộc với các can thiệp đã thành công và các kế hoạch đã bị thất bại. Nhóm này thường gồm có:

     i. Phụ huynh

     ii. Học sinh nếu thích hợp

     iii. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định

     iv. Giáo viên trong lớp       

     v. Các nhân viên khác nếu thích hợp

33. H. Trường học có thể dùng đơn IEP của chương trình giáo dục đặc biệt để dẫn chứng các cung ứng và phục vụ của Mục 504 không?

     Đ. Văn Phòng Dân Quyền đã nhận xét rằng IEP sẽ đáp ứng với những điều kiện của Mục 504/ADA. Tuy nhiên, họ vẫn đề nghị là các cung ứng và phục vụ Mục 504 nên được ghi nhận trên các đơn trong Đoạn VII của cuốn sách này.

34. H. Mỗi học sinh mà hội đủ điều kiện của Mục 504/ADA cần có một người quản lý không?

     Đ. Cần. Sau khi xác định, ban chấp hành Mục 504 sẽ chỉ định một người quản lý để đảm bảo các phục vụ được thực hiện và để quản lý hồ sơ Mục 504.  Nếu học sinh chuyển tiếp qua một cấp độ mới hoặc một nơi nào khác, thì sẽ có người quản lý mới.  Người quản lý thường là người cung cấp phục vụ chính.  Người quản lý điển hình gồm có cố vấn, giáo viên, chuyên gia vật lý trị liệu, và chuyên gia trị liệu nghề nghiệp.

35. H.  Chương trình giáo dục công lập miễn phí khác nhau với Mục 504/ADA và chương trình giáo dục đặc biệt như thế nào so?

     Đ. Trong chương trình giáo dục đặc biệt, học sinh cần phải hội đủ điều kiện của một trong mười ba loại khuyết tật và cần có giáo dục đặc biệt trước khi em đó có quyền nhận các phục vụ tương tự.  Định nghĩa cho đủ điều kiện của Mục 504 rất là rộng và có thể bao gồm bất bất kỳ suy giảm về thể chất hoặc tinh thần mà làm giới hạn sinh hoạt đời sống.  Học sinh có thể nhận được phục vụ và/hoặc những dịch vụ liên quan khác.  Một vài học sinh có thể chỉ nhận được phục vụ như là vật lý trị liệu hoặc tư vấn.

36. H. Ai sẽ tiến hành việc đánh giá để xác định tình trạng hội đủ điều kiện cho Mục 504/ADA?

     Đ. Nhiều học sinh đủ điều kiện để hưởng dịch vụ Mục 504/ ADA đã được chẩn đoán về tình trạng sức khỏe.  Trong những trường hợp này, nhà trường sẽ yêu cầu phụ huynh cho phép lấy bản sao để dẫn chứng cho Mục 504.  Trong trường hợp nhà trường tiến hành việc đánh giá, có thể sẽ có sự tham gia của nhân viên giáo dục đặc biệt hoặc các nhân viên hỗ trợ khác.  

37. H. Khi học sinh rời khỏi chương trình giáo dục đặc biệt, em đó có cần được khảo sát xem có đủ điều kiện cho Mục 504/ADA hay không?

     Đ. Có.  Hội đủ điều kiện cho Mục 504 là một quyết định chung của nhóm và sẽ căn cứ trên nhu cầu đặc biệt của học sinh.  Nhiều học sinh rời khỏi chương trình giáo dục đặc biệt không cần cung ứng và phục vụ của Mục 504/ADA.  Nếu nhóm quyết định khảo sát xem có đủ điều kiện với Mục 504/ADA hay không, thì cần có giấy giới thiệu gởi đến ban chấp hành Mục 504 để phán quyết.  Học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt mà đã tốt nghiệp trung học và theo học các chương trình "sau trung học" khác có thể được cứu xét cho dịch vụ Mục 504.  Chương trình "sau trung học" nhận trợ cấp liên bang đều có nghĩa vụ giống như trường học. 

38. H. Phụ huynh và nhà trường của Mục 504 có thể nhận được hỗ trợ kỹ thuật ở đâu?

     Đ. Có nhiều chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh và nhà trường, chẳng hạn như:

          i. Điều Phối Viên Mục 504/ADA tại trường học

     ii Bộ Giáo Dục của Colorado

         iii. Văn Phòng Dân Quyền Địa Phương, Denver, Colorado

39. H. Phụ huynh nên tham gia vào quá trình của Mục 504/ADA       ở mức độ nào?

     Đ. Mục 504 không giới hạn mức độ tham gia của phụ huynh, nhưng sự tham gia của phụ huynh trên con đường giáo dục của con em mình thì luôn luôn là một điều tốt.  Phụ huynh nên nhận được thông báo khi con mình được chọn để đánh giá, khảo sát điều kiện, hoặc cung cấp dịch vụ. Sự đồng ý bằng văn bản của phụ huynh nên hiện hành trước khi được đánh giá hoặc được cung cấp dịch vụ.  Phụ huynh nên được mời tham gia vào tất cả cuộc họp của Mục 504/ ADA về con của mình.

40. H. Ban chấp hành Mục 504 có thể đề nghị sửa đổi tiêu chuẩn tốt nghiệp của học sinh không?

     Đ. Có, miễn là đề nghị ấy hợp lý và có liên quan đến khuyết tật của học sinh.  Ví dụ, một học sinh bị khuyết tật trầm trọng về thể chất, em không có khả năng để tham gia và thực hiện tiêu chuẩn tốt nghiệp về môn thể thao.  Giáo trình thích nghi của môn giáo dục thể thao cần phải sửa đổi theo yêu cầu của môn này.  Các trường học được khuyến khích nên có một sự chọn lựa thay thế khác chứ không nên hoàn toàn loại bỏ yêu cầu của môn học.

41. H. Tất cả học sinh với chứng rối loạn thiếu chú ý đều có đủ điều kiện nhận dịch vụ của Mục 504/ADA không?

     Đ. Không.  Mặc dù nhiều học sinh được chẩn đoán là có chứng rối loạn thiếu chú ý (ADD/ADHD) hội đủ điều kiện để nhận được dịch vụ của Mục 504/ADA, nhưng cũng có nhiều em không được.  Nhiều học sinh được chẩn đoán là có chứng ADD/ADHD, hiện đang dùng thuốc và/hoặc được dạy và áp dụng những kỹ năng đền bù để có thể thành công trong môi trường giáo dục và có thể không cần đến các dịch vụ của Mục 504/ADA.  Có một vài học sinh với ADD/ADHD hội đủ điều kiện trong chương trình giáo dục đặc biệt nếu trước đây các em đã hội đủ điều kiện nhận dịch vụ của chương trình giáo dục đặc biệt theo loại khuyết tật về học tập, suy giảm sức khỏe khác, cảm xúc bị xáo trộn, hoặc bị chấn thương sọ não.  Nếu học sinh có khuyết tật về tâm thần hoặc về thể chất làm hạn chế hoạt động đáng kể chính trong đời sống (trong trường hợp của ADD/ADHD là học tập), thì học sinh đó sẽ đủ điều kiện cho Mục 504/ADA.

42. H. Trường học sẽ nhận hậu quả gì nếu từ chối đáp ứng nghĩa vụ của Mục 504/ADA?

     Đ. Phụ huynh có thể nộp đơn khiếu nại với nhà trường địa phương, yêu cầu buổi điều trần, kiện nhà trường ra tòa, hoặc nộp đơn khiếu nại với Văn Phòng Dân Quyền.  Văn phòng này là một phần của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.  Văn Phòng Dân Quyền địa phương nằm ở Denver, Colorado.  Văn phòng này là một phần của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, Federal Building, Suite 310, 1244 Speer Boulevard, Denver, CO 80204-3582, (303) 844-5695; TDD (303) 844-3417. Hậu quả có thể bao gồm bồi thường thiệt hại, lệ phí luật sư, và mất các quỹ trợ cấp của liên bang.  Sự điều đình có thể được áp dụng bất cứ khi nào nếu cần giúp để giải quyết tranh chấp giữa phụ huynh và trường học.

43. H. Trường học có nên lưu giữ lại tập tin Mục 504/ADA của mỗi học sinh hội đủ điều kiện hay không?

     Đ. Có.  Mặc dù qui tắc của Mục 504/ADA không đề cập đến vấn đề lưu trữ tập tin ngoại trừ những kết quả đánh giá trắc nghiệm, lưu trữ tập tin tất cả những sự kiện của Mục 504/ADA là một cách thực hành tốt nhất.  Người quản lý sự kiện nên giữ và duy trì các tập tin này.  Các tập tin này nên được tách biệt với các tập tin tích lũy khác để tránh sự kỳ thị có thể dựa trên tập tin.  Tập tin Mục 504/ADA sẽ theo tất cả yêu cầu của "Quyền Lợi Giáo Dục Gia Đình và Đạo luật Bảo Mật" (The Family Educational Rights and Privacy Act-FERPA).

44. H. Ai sẽ trả tiền chi phí của các dịch vụ Mục 504/ADA này?

     Đ. Dịch vụ là trách nhiệm của trường học địa phương. Quỹ giáo dục phổ thông cần được dùng để trả cho các chi phí liên quan đến Mục 504.

45. H. Các trường tư có trách nhiệm phải cung cấp dịch vụ Mục 504 không?

     Đ. Có, nếu các trường tư đó nhận được tài trợ liên bang dưới bất kỳ hình thức nào.

46. H. Trường học có quyền yêu cầu để lấy hồ sơ y tế của một học sinh nếu họ không xác định được nếu em đó có khuyết tật về tâm thần hoặc về thể chất mà hạn chế các sinh hoạt chính trong đời sống ở trường và cần có sự hỗ trợ ở trường hay không?

     Đ. Trường học không thể yêu cầu phụ huynh hoặc học sinh cung cấp hồ sơ y tế nếu trường nghi ngờ là học sinh có khuyết tật mà cần phải có chương trình giáo dục đặc biệt và có những sự trợ giúp theo các quy định thực hiện Mục 504 của Điều Luật Hồi Phục Chức Năng năm 1973.  Tuy nhiên, trường học không bắt buộc phải đánh giá một học sinh nào nhà trường không nghĩ là có khuyết tật, ví dụ như suy giảm tâm thần mà có thể giới hạn sinh hoạt đời sống đáng kể, như là việc học tập.  Trường học cần phải đánh giá bất cứ học sinh nào nếu có khuyết tật, thường xuyên cần có giáo dục đặc biệt và cần có dịch vụ hỗ trợ trước khi xếp học sinh đó vào chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục đặc biệt với các dịch vụ có liên quan.  (a) Nếu trường học xác định, dựa trên các sự kiện và các trường hợp hoàn cảnh cá nhân, cần có một cuộc xác nghiệm y tế để thực hiện sự đánh giá phù hợp với luật 34 CFR & 104.35 (a) và (b), trường phải đảm bảo rằng học sinh nhận được xác nghiệm này mà không tốn chi phí nào của phụ huynh.  Nếu phương pháp xác nghiệm đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá, những phương pháp này có thể được dùng thay cho xác nghiệm y tế.  Nếu học khu nghĩ rằng một học sinh không có khuyết tật và từ chối không đánh giá học sinh ấy, học khu cần phải thông báo cho phụ huynh về quyền thủ tục pháp lý của luật 34 CFR 104.36.

47. H. Trường học có cần phải cung cấp thức ăn khi chế độ ăn uống cần phải thay đổi không?  Hoặc là phụ huynh phải cung cấp thức ăn và nhà trường chuẩn bị (như là với thuốc men)?

     Đ. Tùy theo.  Khi cung cấp hỗ trợ, quyền lợi, hoặc dịch vụ, trường học không thể từ chối hoặc cho người khuyết tật cơ hội để tham gia vào, hoặc hưởng một trợ giúp, quyền lợi, hoặc dịch vụ nào, chẳng hạn như việc cung cấp các dịch vụ ăn uống mà không bằng hoặc không có hiệu quả như cung cấp cho người không khuyết tật.  Trường học cũng cần phải cung cấp giáo dục miễn phí thích hợp cho mỗi học sinh khuyết tật.  Cung cấp giáo dục thích hợp là cung cấp giáo dục đặc biệt và những dịch vụ trợ giúp mà được thiết kế để đáp ứng với nhu cầu giáo dục của từng cá nhân có khuyết tật hay là không có khuyết tật.  Không giống như thuốc men, nhà trường không bắt buộc phải cung cấp thuốc men cho học sinh, nếu trường học thường cung cấp buổi ăn trưa cho học sinh nói chung, trường cũng phải cung cấp buổi ăn trưa thích hợp cho học sinh khuyết tật có nhu cầu đặc biệt tương tự như thức ăn cung cấp cho học sinh khuyết tật khác.  Tùy theo hoàn cảnh, trường học có thể phải cung cấp thức ăn đặc biệt để đáp ứng nhu cầu cá nhân của học sinh khuyết tật.  Trách nhiệm này được xác định tùy theo từng trường hợp cụ thể.

48.H. Những trường học theo Mục 504 có phải cung cấp dịch vụ cho học sinh trong trường tư hay không?

     Đ. Nếu trường học đã có sẵn giáo dục miễn phí thích hợp cho học sinh khuyết tật và phụ huynh của học sinh đó quyết định đưa học sinh vào trường học tư, Mục 504 không bắt buộc trường học phải cung cấp dịch vụ trong trường học tư nhân.

49.H. Những học sinh được đưa vào chương trình giáo dục đặc biệt nhưng không được hưởng tiêu chuẩn của IDEA, các em có tự động trở thành học sinh trong Mục 504 hay không?

     Đ. Theo Mục 504, "người khuyết tật" được định nghĩa là bất kỳ người nào có sự khiếm khuyết tinh thần hoặc vật chất làm giới hạn sinh hoạt đời sống đáng kể.  Vì vậy, tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình trạng, học sinh nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo Phần B của 'Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật' (Individuals with Disabilities Education Act) có thể hoặc không có thể phù hợp với định nghĩa của Mục 504.  Không phải là tự động đuợc trở thành học sinh trong Mục 504.

50. H. Nếu một học sinh được xác định là đủ tiêu chuẩn cho IDEA và nhận được dịch vụ của IDEA, thì có thể được xác định là một học sinh của Mục 504 và nhận được hỗ trợ khác trong lớp học phổ thông theo Mục 504 được không? Nếu một học sinh có đủ điều kiện cho IDEA theo người khuyết tật, thì có nên nhận được tất cả dịch vụ cho người khuyết tật theo IDEA không?

     Đ. Để hội đủ điều kiện nhận dịch vụ IDEA, một học sinh cần phải có ít nhất một trong 13 loại khuyết tật quy định và cũng phải được xác nhận là cần có giáo dục đặc biệt.  Để nhận được giáo dục công cộng miễn phí thích hợp và có thể cùng nhận được sự hỗ trợ theo với Mục 504, học sinh cần phải được xác định là đủ điều kiện và đang nhận được dịch vụ IDEA.  Mục 104.33(b)(2), nói rằng thực hiện một chương trình giáo dục cá nhân được triển khai theo IDEA là một cách để đáp ứng với yêu cầu của việc cung cấp giáo dục thường và giáo dục đặc biệt và những dịch vụ trợ giúp được thiết kế để đáp ứng nhu cầu giáo dục cá nhân của mỗi người khuyết tật cũng đầy đủ như là đáp ứng nhu cầu của người không có khuyết tật.

51. H. Phụ huynh có thể đưa nhà trường ra tòa liên quan đến việc con em của họ trong Mục 504 không?  Học khu cũng có thể đưa phụ huynh ra tòa không?

     Đ. Có thể.  Ví dụ như, nếu trường học nghĩ là một học sinh đang nhận được dịch vụ cung cấp giáo dục công cộng miễn phí thích hợp cho em theo Mục 504, và phụ huynh quyết định không muốn con em nhận được dịch vụ này nữa, nhà trường không thể dễ dàng chiều theo yêu cầu của phụ huynh.  Trường phải yêu cầu cuộc điều trần hoặc thủ tục tố tụng khác nếu trường tin rằng học sinh ấy cần các dịch vụ này.

52. H. Nếu một học sinh được xác định là cần dịch vụ sửa đổi theo Mục 504, và phụ huynh quyết định để học sinh theo chương trình "Học-Tại-Nhà", thì nhà trường có phải chịu trách nhiệm để cung cấp dịch vụ tại nhà cho học sinh đó không vì học sinh đó đang ở trong khu vực thẩm quyền trách nhiệm của trường?

     Đ. KHÔNG. Khi nhà trường đã cung cấp giáo dục thích hợp theo Mục 504, nhà trường không có trách nhiệm phải cung cấp dịch vụ giáo dục cho học sinh không có ghi danh trong chương trình giáo dục công cộng vì sự lựa chọn cá nhân của phụ huynh hoặc người giám hộ.

53.H. Mục 104.33(b) nói về "hỗ trợ và dịch vụ liên quan"  Sự khác biệt giữ Mục này và Mục 104.34(a) "viện trợ bổ sung và dịch vụ" là gì?  Mục 104.33(b) nói về "giáo dục thông thường hoặc giáo dục đặc biệt và hỗ trợ và dịch vụ liên quan" trong khi Mục 104.35 thì nói về "giáo dục đặc biệt hoặc dịch vụ liên quan… trong chương trình giáo dục thông thường hoặc giáo dục đặc biệt."  Xin vui lòng giải thích mấy câu này và phải hiểu chúng như thế nào.

     Đ. Theo Mục 504, định nghĩa của các từ "hỗ trợ và dịch vụ liên quan" và "viện trợ bổ sung và dịch vụ" đều giống nhau, và có thể hoán đổi cho nhau.  Các câu "giáo dục thông thường hoặc giáo dục đặc biệt và hỗ trợ và dịch vụ liên quan" trong Mục 104.35(a) và "giáo dục đặc biệt hoặc dịch vụ liên quan… trong chương trình giáo dục thông thường hoặc giáo dục đặc biệt."  cũng có cùng nghĩa với nhau.

54. H. Vì lý do khuyết tật, nếu học sinh theo Mục 504 thường xuyên phá rối trên xe buýt của trường, nhà trường có thể loại bỏ đặc quyền đi xe buýt của học sinh ấy nếu em cần sự chuyên chở của trường không?  Nếu có, nhà trường vẫn phải cung cấp chuyên chở không?  Nếu như học sinh ấy là một sự đe doạ cho sự an toàn của các học sinh khác trên xe buýt thì sao?

     Đ. Nếu việc chuyên chở là một dịch vụ có liên quan cho học sinh khuyết tật, bất kỳ sự cố nào về hành vi sai trái trên xe buýt sẽ được xem như là sự cố kỷ luật xảy ra tại trường học.  Trường học không thể thu hồi dịch vụ chuyên chở cũng như là trường học không thể đình chỉ học tập hơn 10 ngày đối với học sinh khuyết tật hoặc, trong vài trường hợp, không thể áp dụng đình chỉ học tập tích lũy trên 10 ngày mà không áp dụng một số hình phạt trước. Trường học có thể thay đổi phương thức hoặc phương cách cung cấp dịch vụ chuyên chở nếu học sinh khuyết tật cần có môi trường hạn chế hơn hoặc nếu học sinh trở nên nguy hiểm.

55. H. Vì lý do khuyết tật, nếu học sinh theo Mục 504 thường xuyên phá rối tại Chương Trình "Trước-và-Sau Giờ Học", học sinh ấy có bị từ chối cơ hội tham gia vào chương trình đó không?

     Đ. Trường học không thể thu hồi dịch vụ cũng như không thể đình chỉ học tập hơn 10 ngày đối với học sinh khuyết tật hoặc, trong vài trường hợp, không thể áp dụng đình chỉ học tập tích lũy trên 10 ngày mà không áp dụng một số hình phạt trước.  Trường học có thể thay đổi phương thức hoặc phương cách cung cấp dịch vụ nếu học sinh khuyết tật cần có môi trường hạn chế hơn hoặc nếu học sinh trở nên nguy hiểm.  Ủy ban trường học cần phải xem xét lại nhu cầu cần thiết.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Mục 504

Quyền Lợi của Phụ Huynh và Học Sinh

Quyền Lợi của Phụ Huynh và Học Sinh trong Xác Định, Đánh Giá, Sắp Đặt

------------------------------------------------------------------------------------------------

​Bộ Luật Dân Hoa Kỳ với Khuyết Tật và thông qua tiêu chuẩn tối thiểu LUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG của MỤC 504.

Sau đây là các quyền lợi do luật liên bang cấp cho các học sinh khuyết tật.  Mục đích của luật này là cung cấp cho quý vị đầy đủ thông tin về những quyết định có liên quan đến con của quý vị và thông báo quyền lợi của quý vị nếu quý vị không đồng ý với bất kỳ một quyết định nào.  Xin vui lòng giữ lại những lời giải thích này để tham khảo trong tương lai.

Quý vị có quyền:

1. Con của quý vị tham gia vào và nhận được lợi ích từ các chương trình giáo dục công cộng mà không bị đối xử phân biệt bởi vì con mình khuyết tật.

2. Theo luật liên bang, học khu cần phải cung cấp tư vấn cho quý vị về quyền lợi của mình.

3. Nhận được thông báo liên quan đến sự xác định, đánh giá, hoặc sắp đặt cho con của quý vị.

4. Con của quý vị nhận được Giáo Dục Công Cộng Miễn Phí Thích Hợp.  Điều này bao gồm quyền được học chung với học sinh không khuyết tật đến mức thích hợp tối đa.   Điều này cũng bao gồm quyền để học khu sắp đặt môi trường hợp lý để cho con của quý vị có cơ hội tham gia vào sinh hoạt của trường và các hoạt động liên quan đến trường.

5. Con của quý vị được học trong trường và nhận được dịch vụ tương tự với những dịch vụ cung cấp cho những học sinh không có khuyết tật.

6. Con của quý vị nhận được giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan nếu con của quý vị được xác định là đủ điều kiện theo Luật Giáo Dục cho Cá Nhân với Khuyết Tật (PL 101-476) hoặc Mục 504 của Luật Phục Hồi Chức Năng.

7. Được nhận quyết định về đánh giá, giáo dục, và sắp đặt căn cứ vào nhiều nguồn thông tin và từ những người biết học sinh đó, từ dữ liệu đánh giá, và từ các sắp xếp lựa chọn.

8. Được cung cấp dịch vụ chuyên chở đến và đi từ vị trí thiết lập thay thế mà chi phí sẽ không mắc hơn nếu con của quý vị trong chương trình sinh hoạt khác của học khu.

9. Con của quý vị có được cơ hội bình đẳng để tham gia vào các sinh hoạt không liên quan đến học tập và các lớp ngoại khóa cung cấp ở học khu.

10. Kiểm tra tất cả hồ sơ quan trọng có liên quan đến các quyết định về việc xác định, đánh giá, sắp đặt và chương trình giáo dục của con em.

11. Có thể nhận được bản sao của hồ sơ giáo dục với lệ phí hợp lý trừ khi lệ phí này có ý ngăn cản quý vị truy cập hồ sơ.

12. Được học khu đáp ứng những yêu cầu hợp lý để giải thích và phiên dịch hồ sơ của con mình.

13. Được yêu cầu để sửa đổi hồ sơ giáo dục của con em nếu có lý do thích đáng để tin rằng hồ sơ không chính xác, gây hiểu lầm hoặc vi phạm quyền riêng tư của con mình.  Nếu học khu từ chối yêu cầu của qúy vị, học khu sẽ thông báo cho quý vị biết trong thời gian hợp lý, và sẽ tư vấn quý vị về quyền yêu cầu một phiên điều trần.

14. Yêu cầu hòa giải hoặc nộp đơn khiếu nại theo thủ tục "Hòa Giải và Khiếu Nại" trong Mục 50 của Khu Học Chánh Cherry Creek.  Các yêu cầu cần phải được thực hiện bằng văn bản gửi cho District Equity Compliance Officer, Kathy Vining, 4700 South Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111.

15. Yêu cầu buổi điều trần không thiên vị về việc xác định, đánh giá, và sắp đặt cho con mình theo Mục 504.  Quý vị và con em có thể tham gia trong buổi điều trần và có luật sư đại diện cho quý vị.  Quý vị có thể đòi bồi thường lệ phí luật sư nếu quý vị thắng vụ kiện.

16. Nộp đơn khiếu nại chính thức với:

U.S. Department of Education (Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ)

Office for Civil Rights, Region VIII (Văn Phòng Nhân Quyền, Vùng VIII)

Federal Office Building

1244 Speer Blvd., Suite #310

Denver, CO. 80204-3582

Liên lạc Mục 504 của học khu: Kathy Vining tại kvining@cherrycreekschools.org; 720-554-5033

 

Copyright © Cherry Creek School District #5, 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111 | 303-773-1184
Cherry Creek School District No. 5 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in admission to its programs, services or activities, in access to them, in treatment of individuals, or in any aspect of their operations. The lack of English language skills shall not be a barrier to admission or participation in the district’s activities and programs. The Cherry Creek School District No. 5 also does not discriminate in its hiring or employment practices. This notice is provided as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, and the Americans with Disabilities Act of 1990. Questions, complaints, or requests for additional information regarding these laws may be forwarded to the designated compliance officer: District Compliance Officer or directly to the U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Region VIII, Federal Office Building 1244 North Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204.

You are now leaving the Cherry Creek School District (CCSD) portal. Please note that CCSD does not control nor can it guarantee the accuracy, relevance, timeliness, completeness, or appropriateness of any content contained on web sites and/or pages outside of the official CCSD portal. The information or opinions contained on these web sites and/or pages do not necessarily represent the views of the CCSD.

With access to the internet comes the availability of material that may not be of educational value or appropriate for students. While at school, CCSD has taken precautions to restrict access to inappropriate or harmful web sites. However, on the internet it is impossible to control all materials and limit all access to information that has no educational value. CCSD firmly believes that the valuable information and the interaction available on the internet far outweigh the possibility that users may procure material that is not consistent with the educational goals of CCSD.