आगामी स्कूल िषषका लागग सिकाइ विकल्पहरूबारे महत्त्िपूर्ष जानकारी

 • नमस्कार। म स्कट सिगफ्राइड ह ुँ, चेरी क्रीक स्कूल्िको एक जना गौरिान्वित ि पररवटेवडेवट।
  ग्रीष्मकालीन विदाले आफ्नो मागष पक्क्रुँदा, हामीले अगस्टमा स्कूल प नर्प्ाषरम्भ गनषका लागग तयारीमा ध्यान केन्वित गरेका छौँ। म तपाईँहरूिुँग हाम्रो योजना र्प्क्क्रया तथा शरदमा कोसभडको र्प्भािलाई िम्बोधन गनष हामीले ननमाषर् गदै गरेका सिकाइ नम ना (मोडल) हरूका विषयमा महत्त्िपूर्ष जानकारी िाझा गनष चाहवछ ।
  तपाईँले हाम्रो योजना र्प्क्क्रयाका बारेमा विस्तृत वििरर् cherrycreekschools.org/PlanningForward मा र्प्ाप्त गन ष ह नेछ। यो िेबिाइट हामी ग्रीष्मका महहनाहरूमा अगाडड बढी रहुँदा र अगस्टमा स्कूल प नर्प्ाषरम्भ गनषका लागग र्प्नतक्षारत रहुँदा चेरी क्रीक स्कूल िम दायलाई िूचीत र िंलग्न राख्ने मनिायले ननमाषर् गररएको हो।
  अग्र योजना (प्लाननुँग फरिाडष) अन िाद गनषका लागग, कालो बारमा अन िाद मेवय बाट भाषा चयनकताष र्प्योग गन षहोि्।
  िधैँ झैँ, हामी हाम्रा मूल्यहरूबाट ि रु गछौँ, हाम्रा भविष्यका अग्र लक्ष्यहरू र शैक्षक्षक उत्कृष्ठता एिम् हाम्रा विद्याथीहरू, स्टाफ तथा िम दायको स्िास््य, ि रक्षा तथा कल्यार् ि ननन्चचत गने हाम्रो दृढ र्प्नतबद्धता रहेको छ।
  यो भनाइ राखेर मलाई ि रु गने अििर हदन होि् – हाम्रो लक्ष्य भनेको कोलोराडो सशक्षा विभाग र स्िास््य विभाग आिचयकताहरूको पालना गदै िम्भि ह ने उच्चतम हदिम्म व्यन्तत-उपन्स्थत सिकाइ प नस्थाषवपत गन ष रहेको छ। हाल यी आिचयकताहरूमा शारीररक पृथकीकरर्, मास्क लगाउने र तापक्रम जाुँच गने रहेका छन्। हामीले राज्यबाट नछटोभवदा नछटो अन्वतम र स्पष्ट मागषदशषन र्प्ाप्त गनष िकौँ भवने मेरो आशा रहेको छ जिले गदाष हामीले असभभािकहरूका लागग अथषपूर्ष विकल्पहरू सिजषना गनष िकौँ। योजना गनष अन्वतम िमयिम्म पर्खषनका लागग सशक्षा अत्यवतै महत्त्िपूर्ष क रा हो।
  चेरी क्रीकमा, त्यिकारर्, हामीले राज्यबाट अन्वतम ननर्षयहरू आउने र्प्नतक्षा गदैगदाष व्यिहायष विकल्पहरू सिजषना गनषका लागग अनि बहढरहेका छऔँ। अन्वतममा जे ननर्षय गररवछ त्यिका लागग हामी विचारपूिषक तयारीमा ह नेछौँ।
  हाम्रो कामलाई ननदेसशत गनषका लागग, मैले डडन्स्ितटभररबाट र्प्शािकहरू, सशक्षकहरू, असभभािकहरू र विद्याथीहरू िन्म्मसलत एउटा कायष बल ननमाषर् गरेको छ जिले महहना यता बैठकहरू आयोजना गरररहेको छ, र यी कठोर पररन्स्थनतहरूमा सशक्षामा उत्कृष्ठता कायाषवियन गनष योजनाहरू बनाइरहेको छ।
  हाल रहेका िाम दानयक स्िास््य र्प्नतबवधहरूमा आधाररत रहुँदा, परम्परागत तररकाले स्कूल िञ्चालन गन ष क नै विकल्प होइन। शरदको स्कूल िञ्चालन बारे पररिारहरूलाई छनोट गनषका लागग हामीले द ईिटा विकल्पहरू पहहचान गरेका छौँ – के-१२ का लागग पूर्ष अनलाइन कक्षा र समडल र हाइस्कूलका लागग समगित कक्षा। हामी दैननक आधारमा स्कूल आउन ितने एसलमेवटरी विद्याथीहरूको िङ्ख्या अगधकतम िृद्गध गनषका लागग योजनाहरू विकसित गनष जारी राख्नेछौँ क्कनक्क कक्षाका आकारहरू िानै छन् र विद्याथीहरूको गनत पनन िीसमत छ।
  कोसभड िा अवय क नै कारर्ले आउुँदो शरदमा आफ्नो बच्चा पठाउन नचाहने पररिारहरूले, पूर्ष अनलाइन स्कूलको छनोट गनष ितछन्। हामी के-५ ग्रेडका विद्याथीहरूलाई अनलाइन स्कूल र्प्दान गनेछौँ तथा समडल िा हाइ स्कूलका विद्याथीहरूकालागग चेरी क्रीक इसलभेिन र्प्दान गनेछौँ।
  अनलाइन एसलमेवटरीले पाठ्यक्रम र शैक्षर्र्क अििरहरू र्प्दान गनेछ ज न हाम्रा अवय एसलमेवटरी स्कूलहरू िमान छन्। यि योजनाले चेरी क्रीकको कक्षाकोठा सशक्षकलाई हप्ताको पाुँच हदन आफ्ना र्प्त्येक विद्याथीिुँग भच षअल्ली िंलग्न ह ने अििर र्प्दान गनेछ।
  चेरी क्रीक इसलभेिन एउटा पूर्ष मावयतार्प्ाप्त अनलाइन स्कूल हो जिमा ररगरि कोिषहरूको व्यापक शृङ्खखला रहेको छ जिले सिसिएिडडका कोिष आिचयकताहरू र डडन्स्ितटका अवय क नै स्कूलमा पाइने स्तर पूरा गछष। इसलभेिन गएको िषष एउटा अनलाइन हाइ स्कूलका रूपमा ि रु भएको हो र आगामी िषषका लागग यो समडल स्कूलिम्म विस्ताररत ह ुँदैछ।
  तपाईँले हाम्रो िेबिाइटमा अनलाइन स्कूलका विकल्पहरूबारे बढी जानकारी र्प्ाप्त गन षह नेछ।
  अब, हाम्रो समगित सिकाइ विकल्प।
  िाम दानयक स्िास््य आदेशहरू अवतगषत िम्भािनाको उच्चतम हदिम्म हामी आफ्ना बच्चाहरू व्यन्तत-उपन्स्थत सशक्षर्मा फक्कषऊन् भनन चाहने पररिाहरूका लागग समगित सिकाइ मोडल र्प्दान गदैछौँ।
  मैले तपाईँहरूिुँग पहहले नै िाझा गरे अन िार, विद्याथीहरू तथा स्टाफका लागग शारीररक पृथकीकरर् आिचयकता पालना गनषका ननसमत्त, हामीले हरेक हदन आधा मात्र विद्याथीहरूलाई स्कूलमा उपन्स्थत गराउन ितदछौँ। हाल यो योजना समडल र हाइ स्कूलमा लागू ह वछ।
  विद्याथीहरू हप्ताको द ई हदन व्यन्तत-उपन्स्थत सिकाइका लागग स्कूल जानेछन् र उनीहरूले तीन हदनका लागग िरबाटै दूर सिकाइमा िंलग्न ह नेछन्। विद्याथीहरूलाई उनीहरूको अन्वतम नाममा आधाररत रहेर द ईिटा दलहरूमा विभान्जत गररनेछ र उनीहरूलाई नयाुँ सिकाइका लागग जबाफदेही गराइनेछ तथा िषषभरर नै ग्रेडहरूको गर्ना गररनेछ।
  िङ्खक्रमर्को बढ्दो दरका कारर् समगित सिकाइको क नै पनन िमयमा, स्कूलमा िा डडन्स्ितटभरर भएका िम्पूर्ष विद्याथीहरूलाई केही हप्ताहरू िा केही महहनाहरूका लागग पूरा दूर सिकाइमा फक्कषन आिचयक ह न ितछ। सशक्षकहरूलाई सिकाइ र्प्नतका अपेक्षाहरूमा केही पररितषन नगरी व्यन्तत-उपन्स्थत कक्षाबाट पूर्ष दूर-सिकाइ तफष जान तयार गररनेछ।
  विद्याथीहरू र स्टाफलाई ि रक्षक्षत राख्नका लागग स्कूलहरूले नयाुँ स्िास््य र ि रक्षाका उपायहरू पनन अपनाउनेछन्। मास्कहरूजस्ता अन हारका आिरर्हरू हदउिो काम गरूवजेल लगाउन पनेछ। डेस्कहरूलाई उपय तत दूरीमा राख्नका लागग कक्षाकोठाहरूको प नः र्प्ारूपननमाषर् गररनेछ। र िम्पूर्ष विद्याथीहरू र स्टाफले स्कूलमा आइप गेपनछ स्िास््य न्स्क्रननङ र तापक्रम तथा लक्षर् जाुँच पार गन ष पनेछ।
  हदनको अिगधमा, विद्याथीहरू र स्टाफले हात ध नका लागग बारम्बार ब्रेकहरू पाउनेछन्। हरेक रानत, िम्पूर्ष स्कूलहरूको पूर्ष रूपमा िफाई र क्कटार् नािन गररनेछ।
  यहद किैलाई िञ्चो नभए िा गचिोका लक्षर्हरू िा उच्च तापक्रम जस्ता बबरामीका िङ्खकेतहरू देर्खए, उनीहरूले िरमा बस्न पनन जरूरी छ।
  यी उपायहरू स्िास््य विभागका आिचयकताहरूमा आधाररत छ र हाम्रा विद्याथीहरू र स्टाफलाई ि रक्षक्षत रहन मद्दत गनष हामीले गनष िकेको ििोत्तम गनष ि ननन्चचत गनष ननमाषर् गररएका ह वछ। तपाईँले यी स्िास््य उपायहरूका िाथै समगित सिकाइका तासलकाहरूबारे हाम्रो िेबिाइटमा बढी पढ्न ितन ह वछ।
  फेरर, आगामी िषषका लागग हाम्रा विकल्पहरूबारे बढी जावन र त्यिपनछ आफ्ना बच्चाहरूका लागग पररिारहरूले कस्ता विकल्पहरूमा रुगच रा्छन् भवने क राको अिधारर्ा र्प्ाप्त गनष ननमाषर् गररएको ििेक्षर्मा भाग सलन म तपाईँहरूलाई डडन्स्ितटको िेबिाइटमा रहेको हाम्रो अग्र योजना पृष्ठ हेनषका लागग र्प्ोत्िाहहत गदषछ । त्यि ििेक्षर्को सलङ्खक तपाईँलाई िोझै इमेल र टेतस्ट माफषत पठाइनेछ।
  हामी ग्रीष्म महहनाभरर आगामी िषषका हाम्रा योजनाहरूबारे बढी जानकारी िञ्चार गनष जारी राख्नेछौँ। यहद ग्रीष्मका महहनाभररमा कोसभड िम्बन्वधत पररन्स्थनतहरूमा ि धार भए िा नाटकीय कमी आए र स्िास््य एजेविीहरूले र्प्नतबवधहरू पररितषन गरे, िम्भितः अवय विकल्पहरू र्प्दान गदै हामी योजनाहरू अपडेट गनेछौँ।
  िबैभवदा महत्त्िपूर्ष क रा, हामी आगामी शरदमा हाम्रा विद्याथीहरू हाम्रा भौनतक र भच षअल कक्षाकोठाहरूमा क्फताष भएको हेने र्प्नतक्षामा रहनेछौँ। हामी उनीहरूलाई सितन र विकसित ह न तथा िहपाठीहरू र सशक्षकहरूिुँग नयाुँ िम्झनाहरू ननमाषर् गने काममा मद्दत गनष आत र छौँ।
  िुँगै, हामी आउुँदो िषषलाई एउटा राम्रो िषष बनाउन ितछौँ।

Last Modified on June 5, 2020