Cập nhật thông tin quan trọng về kế hoạch cho năm học tới

 • Kính gửi các gia đình trường Cherry Creek:

   

  Chúng tôi muốn chia sẻ với bạn những thông tin mới về các chương trình học tập trực tiếp tại trường của các trường tiểu học vào năm tới. Trong khi tiểu bang phát triển các hướng dẫn để đáp ứng với những nghiên cứu và thay đổi mới, chúng tôi cũng đang điều chỉnh các kế hoạch của mình.

   

  Hôm nay chúng tôi cập nhật chương trình học tập của các trường tiểu học bao gồm sự tùy chọn của việc học trực tiếp tại trường mỗi tuần 5 ngày cho học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 5. Trọng tâm của chúng tôi là tập hợp hoặc phân nhóm học sinh để hạn chế sự lây lan của vi rút, lập kế hoạch để thực hiện "giữ khoảng cách" ở mức độ cần thiết nhất.

   

  Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang mạng "Kế Hoạch Chuyển Tiếp" (Planning Forward) của chúng tôi tại https://www.cherrycreekschools.org/PlanningForward.

   

  Để phiên dịch trang mạng "Kế Hoạch Chuyển Tiếp" (Planning Forward), hãy sử dụng bản tùy chọn ngôn ngữ trong thanh điều hướng màu đen. Vui lòng liên lạc với Thuý Ngọc tại email: lchung2@cherrycreekschools.org để được hỗ trợ với các tài nguyên này bằng tiếng Việt.

   

  Mặc dù có sự khác biệt đáng kể trong việc học của học sinh ở trường tiểu học và học sinh ở trường trung học, chúng tôi tin rằng cách tiếp cận này cũng có thể giúp chúng tôi kế hoạch chương trình học tập trực tiếp tại trường mỗi tuần 5 ngày cho học sinh lớp 6 đến lớp 12. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc trong suốt mùa hè và sẽ cung cấp thông tin cập nhật cho bạn khi chúng tôi có.

   

  Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp đầy đủ các cơ hội học tập trong chương trình "Tiểu Học Trực Tuyến" cho tất cả học sinh lớp mẫu giáo đến lớp 5 và chương trình học trực tuyến cho học sinh Trung Học Cấp I & Cấp II.

   

  Thời gian ghi danh học của chúng tôi sẽ bắt đầu từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7 để hỗ trợ cho các trường học lập lịch trình trong tháng 7. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhắc nhỡ các gia đình trong khoảng thời gian này.

   

  Vui lòng truy cập trang mạng "Kế Hoạch Chuyển Tiếp" (Planning Forward) của Cherry Creek https://www.cherrycreekschools.org/PlanningForward  để xem các kế hoạch cập nhật cho mùa thu 2020 của các trường tiểu học hoặc để xem các cập nhật khác trong tương lai.

   

  Trân trọng,

  Tiến sĩ Scott A. Siegfried,

  Trưởng Ty

Last Modified on June 19, 2020