• Tại các trường Cherry Creek, chúng tôi cam kết sẽ giải quyết khẩn cấp vấn đề bất công chủng tộc và thông qua cuộc thảo luận với cộng đồng của chúng tôi. Vào tối thứ Hai, Bộ Giáo Dục đã bình chọn để thành lập một đội ngũ đặc nhiệm để xem xét và đánh giá vai trò của nhân viên cảnh sát trong các trường học.

   

  Nghị quyết tuyên bố rằng Bộ Giáo Dục cam kết tất cả học sinh trong Sở Học Chánh đều được đối xử bình đẳng từ tất cả nhân viên trong Học Khu và từ cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả những cảnh sát được phân công làm việc tại các trường học trong Học Khu và sẽ thực hiện những biện pháp để loại bỏ vấn đề bất công chủng tộc trong các trường học.”

   

   Nhấn vào đây để đọc đầy đủ bảng nghị quyết.  

   

   

Last Modified on June 30, 2020