• Special Services

  Kim Mech - L.D.

  • kmech@cherrycreekschools.org
  • 720-554-3140

  Terri Testa - Social Worker

  • ttesta@cherrycreekschools.org
  • 720-554-3139

  Maddie Deutsch - Speech

  • mdeutsch@cherrycreekschools.org
  • 720-554-3161

  Allie Donnenfeld - OT

  • adonnenfeld@cherrycreekschools.org
  • 720-554-3161

  Sanja Montoya - ELA

  • smontoya4@cherrycreekschools.org
  • 720-554-3130

  Deb Marshall - GT

  • dmarshall@cherrycreekschools.org
  • 720-554-3170

  Austin Deal - L.D.

  • adeal3@cherrycreekschools.org
  • 720-886-8776

  Taylor Still - Psychologist

  • tstill@cherrycreekschools.org
  • 720-554-3139

  Taryn Wilson - Reading

  • twilson18@cherrycreekschools.org
  • 720-554-3163
Last Modified on September 23, 2020